education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 

        ณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลเบื้องต้น  คณะศึกษาศาสตร์

1.1   ชื่อคณะ ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 โดย นายสุบิน  ปิ่นขยัน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ "วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ North Eastern College (N.E.C)"   และออกใบรับรองวิทยฐานะให้ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำการสอนในขณะนั้นในขั้นปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2539 และในปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.)  หรือ North Eastern University (N.E.U)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยนายประจวบ  ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ในใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

                   ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม. / M.Ed.)

                   ปีการศึกษา 2551  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯเปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

             ปีการศึกษา  2557 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่ต้องการคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา 

                   ปีการศึกษา  2559  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์  

                  ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน  4 ระดับ  8  หลักสูตร  ดังนี้

1.  ระดับปริญญาเอก มี  2  หลักสูตร ดังนี้

     1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

     1.2  หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

2. ระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร ดังนี้

     2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ M.Ed.

     2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรการสอน หรือ C&I

                  3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

                        3.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หรือ Grad.Dip. (Teaching Profession)

            4. ระดับปริญญาตรี  3  หลักสูตร

                4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

                4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

                4.3  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา

WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME

WELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOMEWELCOME