education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

     เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร                                    

    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                                                                                

    เอกสารการวัดผลการเรียน 

     เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ   

    ประกาศ  กฏกระทรวง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

     การกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

     แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  4 ปี  (2559-2562)

    1.แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2560  คณะศึกษาศาสตร์

    2.แผนยุทธศาสร์และแผนปฏิบัติการ  ปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์

    3. แผนยุุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์