education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 
เปิด35สถาบัน 35หลักสูตร
734

เปิด35สถาบัน 35หลักสูตร"ผลิตครู"

"คุรุสภา" รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร ระบุ แต่ละสถาบันรับนศ.ได้ไม่เท่ากัน มีตั้งแต่ 60-180 คน

        ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

         มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

       โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

เปิด35สถาบัน 35หลักสูตร"ผลิตครู"

       สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้1.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)

       4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน)5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)6.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(180 คน)7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน)

เปิด35สถาบัน 35หลักสูตร"ผลิตครู"

      8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน)9.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)11.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน)12.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน)13.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน) 

  15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน)16.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน)17.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)18.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน)19.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)20.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน)

   21.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)22.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)23.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)24.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)25.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)27.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(120 คน)

เปิด35สถาบัน 35หลักสูตร"ผลิตครู"

       29.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (120 คน)30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) 31.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)32.วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)34.วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

        ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ และจำนวนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.th หรือ สอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอน

         อนึ่งการกำหนดสัดส่วนในการผลิตครู ให้แต่ละสถานศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการ "ล้อมคอก" ไม่ให้เกิดการ "ลอยแพบัณฑิตครู" เมื่อเรียนจบหลักสูตรแต่ไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและบัณฑิตครูได้รับความเดือดร้อน สูญเสียโอกาส  และเกิดความสูญเสียทางการศึกษา เพราะในอดีตมีสถาบันการศึกษาบางแห่งลอยแพ"บัณฑิตครู"ผู้เรียนเดือดร้อน จำเป็นต้องฟ้องร้องในชั้นศาลเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายคดี 

        คมชัดลึกออนไลน์  รายงาน