education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 
ประกาศ เรื่อง การตีพิพม์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อการสำเร็จการกศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
435

ประกาศ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2561

1. การตีพิพม์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

ติดตามข่าวสารจากสำนักวิจัยที่ http://ri.neu.ac.th/