education.neu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์  | 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 2562
2,113

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิก

                               มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เตรียมเปิดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนัยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562   ภายหลังจากที่ประชุมคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง 3 หลักสูตร ได้แก่   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)  2. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)  และ 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยก่อนหน้านี้คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร   

 

            เงื่อนไขการเปิดหลักสูตร  


1.)  การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 
2.)  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด 
3.)  ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 28 แห่ง มีดังนี้

 

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน) 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)   

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน) 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน) 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)   

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)   

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (180 คน)   

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)   

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (120 คน)   

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน) 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) 

13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 

14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)   

15.มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน) 

16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)   

17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน) 

18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน) 

19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)   

20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 

21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน) 

22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน) 

23. วิทยาลัยสันตพล  (180 คน) 

24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)   

25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน) 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)   

27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)   

28. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) 


          โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา  www.ksp.or.th  หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ  

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  www.ksp.or.th